ఎన్నికల లెక్కలు – తాయిలాలు

ఎన్నికల సంవత్సరం. మన రాజకీయ నాయకులు రకరకాల ఉచిత పథకాలతో రోడ్లమీదికి వస్తారు. అందులో ఎవరు నీతిమంతులో ఎవరు ఉత్తర కుమారులో చూసి అలోచించి ఓట్లు వేసే ఆలోచనాశక్తి మనం పెంచుకుంటే బావుంటుంది.

ఈ మధ్య కాలంలో ఉచిత పథకాల హోరు చాలా ఎక్కువ అయ్యింది, మనకు నెలకు భృతి ఇస్తామనో, ఉచితంగా బియ్యం పప్పులు ఇస్తామనో, ఉచిత వస్తువులు ఇస్తామనో, ఉచితంగా ఇంకోటేదో ఇస్తామనో చాలా రకాలుగా ఓటర్ల ను వలలో వేసుకునే మహానుభావులు చాలా మందే ఉన్నారు. కాకపోతే అవి ఉచితంగా ఎలా ఇచ్చే అవకాశం ఉందో మాత్రం చెప్పే స్థితి లో వారు ఉండే అవకాశం లేదు.

నిజానికి ఒకరు ఏదైనా ఉచితంగా ఇస్తున్నారు అంటే ముందు మనం ఆలోచించాల్సింది అది ఉచితంగా దొరికే వస్తువు అయితే కాదు, మరి మనకెందుకు ఉచితంగా ఇస్తామని శుష్క వాగ్ధానాలు చేస్తున్నారు, ఏ స్వార్థం లేకుండా ఉచితంగా మనకు ఇవ్వడానికి వాళ్ళేమి సర్వసంగ పరిత్యాగులు ఏమి కాదు.. మరి ఎందుకు ఇస్తున్నారు.

ఉచితంగా ఇచ్చే హామీలు ఎన్నికల తరువాత మన మీదనే భారంగా మారుతాయని గ్రహించకపోతే మన నెత్తిన టాక్స్ ల రూపంలో ఇంకా ఎక్కువ వడ్డించే అవకాశం ఉంటుంది.

వోట్ వేసేముందు, ఎన్నికల ముందు నాయకులు ఇచ్చే ఉచిత వాగ్ధానాల హోరులో వారిని ప్రశ్నించే అలవాటు చేసుకోండి.. మీరు ఇస్తున్న హామీ ఎలా సాధ్యం అవుతుంది అని.. ఎందుకంటే సాధ్యాసాధ్యాలు తెలియకుండా ఇచ్చే హామీలలో వాస్తవికత ఉండదు.

ఆలోచించండి, ఏ ఉచిత తాయిలం వెనుక ఎవరి స్వార్థం దాగి ఉందో

జైహింద్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *