ఎన్నికల లెక్కలు – తాయిలాలు

ఎన్నికల సంవత్సరం. మన రాజకీయ నాయకులు రకరకాల ఉచిత పథకాలతో రోడ్లమీదికి వస్తారు. అందులో ఎవరు నీతిమంతులో ఎవరు ఉత్తర కుమారులో చూసి అలోచించి ఓట్లు వేసే…

Continue Reading →