విద్యావ్యవస్థ

ఇది మన ప్రస్తుత విద్యావ్యవస్థ తీరు. అసలు మనం పిల్లలకు జ్ఞానం అందించడానికి పాఠశాలలకు పంపుతున్నామా లేక వారిని హమాలీ (ఇక్కడ వారిని కించపరచడం కాదు, పెద్దవాళ్ళు…

Continue Reading →