మౌలిక సదుపాయాల సమస్య

మా పాలన వస్తే ప్రజలను ఉద్దరించేస్తాం అని చెప్పుకొని, మేము భూస్వాములకు కాదు, పేద వారికే సేవ చెయ్యడానికి పుట్టాము అన్న విధంగా మాట్లాడే వామ పక్షాల…

Continue Reading →