లెనిన్ విగ్రహాల కూల్చివేత … 

వ్యక్తిపూజ కు వ్యతిరేకమని చెప్పుకునే మార్క్స్ సిద్ధాంతం ఫాలో అవుతామని చెప్పుకునే కమ్యూనిస్టులు కూడా వ్యక్తిపూజ కే అంకితమయ్యారు అనుకోవాలా, లేక ఒక నాయకుని విగ్రహానికి జరిగే…

Continue Reading →